Miasto:
Elbląg
Miejsce:
ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg
Termin rozpoczęcia:
I połowa kwietnia
Typ:
Kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
3500,- zł od osoby
Raty:
1000,- zł I rata przed rozpoczęciem kursu,
,- zł Kolejne raty płatne miesięcznie przez okres trwania kursu,
Zapisz się

Certyfikat II stopnia - specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103)

Celem kursu jest:

przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego na poziomie księgowego bilansisty w małej i średniej firmie.

Uczestnicy:

 • osoby, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w księgowości małej lub średniej firmy lub też przygotować się do pracy w księgowości dużego przedsiębiorstwa, pragnący usystematyzować i poszerzyć wiedzę zdobytą w toku praktyki zawodowej,
 • absolwenci szkół wyższych i średnich.

W programie:

Kurs obejmuje 200 godzin wykładów.

Składa się z 7 modułów szkoleniowych obejmujących program:

 1. Rachunkowość
 2. Prawo podatkowe
 3. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
 4. Wybrane elementy etyki
 5. Zastosowanie informatyki w rachunkowości
 6. Egzamin

Dokumenty poświadczające spełnienie wstępnych wymagań na kurs (do wyboru jeden):

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku księgowym (zakres obowiązków),
 • kserokopia ukończenia studiów o kierunku rachunkowym lub wpisy do indeksu, jeśli na studiach była rachunkowość,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu I stopnia – Podstawy rachunkowości z obsługą komputera,
 • zaświadczenie o tytule zawodowym : technik ekonomista.

Opis efektów kształcenia

1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)

W wyniku odbytego szkolenia osoba:

W1 zna funkcje, zadania i zasady rachunkowości oraz podstawowe zagadnienia związane z organizacją rachunkowości w jednostce gospodarczej,
W2 zna zasady dokumentowania, dekretowania i ewidencji typowych operacji gospodarczych,
W3 posiada wiedzę o zasadach bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów,
W4 zna podstawowe zasady klasyfikowania, ewidencjonowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach,
W5 zna konstrukcję i zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
W6 zna zasady zawodowej etyki w rachunkowości oraz rolę księgowego w rozwiązywaniu dylematów etycznych,
W7 zna ogólne wymogi zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych,
W8 zna ogólne zasady opodatkowania: CIT, PIT, VAT i podatki kosztowe,
W9 zna zasady naliczania zaliczek podatkowych i rozliczeń podatkowych dotyczących typowych zdarzeń w działalności gospodarczej,
W10 zna kluczowe przepisy prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

2) Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba:

U1 potrafi rozpoznać i ocenić poprawność typowych dowodów księgowych oraz skontrolować poprawność zapisów w księgach rachunkowych,
U2 potrafi zadekretować dokumenty i zaewidencjonować typowe operacje gospodarcze,
U3 potrafi zaewidencjonować i rozliczyć koszty w różnych przekrojach klasyfikacyjnych,
U4 potrafi zastosować właściwe zasady bieżącej oraz bilansowej wyceny aktywów
i pasywów,
U5 potrafi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
U6 potrafi odpowiednio zareagować w razie dylematu etycznego,
U7 potrafi przygotować dane pozwalające na sporządzenie jednolitych plików kontrolnych, deklaracji, zeznań podatkowych, ewidencji i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług,
U8 potrafi rozpoznać potrzebę zastosowania odpowiednich przepisów prawa bilansowego, podatkowego, gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

 

Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba ubiegająca się o tytuł specjalisty ds. rachunkowości posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co
w szczególności oznacza, że:

K1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności,
K2 rozumie społeczną odpowiedzialność jednostki za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w rachunkowości na szczeblu wykonawczym,
K3 potrafi rozpoznawać sytuacje, w których właściwe jest skonsultowanie się ze specjalistami w celu rozwiązania problemów i sformułowania wniosków.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul.Powstańców Warszawskich 9/1
82-300 Elbląg

tel. 55 232 61 33
fax 55 232 61 33

biuro@elblag.skwp.pl
skwp@elblag.com.pl

PKO BP 12 1020 1752 0000 0602 0070 3090